• نام کاربری:

    •  
    • کلمه عبور:

    •  


بسمه تعالي
اطلاعيه افزودن اطلاعات و تصاوير  ورودي هاي 1395
سوابق دانشجويان مقطع  دكتري عمومي و كارشناسي پيوسته  سال 1395 كه ثبت نام اينترنتي آنها كامل انجام شده است به بايگاني تصويري اضافه كرديد.
سوابق دانشجويان مقطع  دستيار تخصص باليني سال 1395 كه ثبت نام اينترنتي آنها كامل انجام شده است به بايگاني تصويري اضافه كرديد.
سوابق دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد مامايي (جنوب-جنوب) ،كارداني مامايي(جنوب -جنوب)سال 1395 كه ثبت نام اينترنتي آنها كامل انجام شده است به بايگاني تصويري اضافه كرديد.
سوابق دانشجويان مقطع دكتري تخصصي (Ph.D) ،دكتري تخصصي پژوهشي سال 1395 كه ثبت نام اينترنتي آنها كامل انجام شده است به بايگاني تصويري اضافه كرديد.
سوابق دانشجويان مقطع كارشناسي ناپيوسته  سال 1395 كه ثبت نام اينترنتي آنها كامل انجام شده است به بايگاني تصويري اضافه كرديد.
سوابق دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد ،MPH  هم سطح كارشناسي ارشدسال 1395 كه ثبت نام اينترنتي آنها كامل انجام شده است به بايگاني تصويري اضافه كرديد.
سوابق دانشجويان مقطع فوق تخصص و فلوشيپ سال 1395 كه ثبت نام اينترنتي آنها كامل انجام شده است به بايگاني تصويري اضافه كرديد.