• نام کاربری:

    •  
    • کلمه عبور:

    •  


بسمه تعالي
اطلاعيه افزودن اطلاعات و تصاوير  ورودي هاي 1396
سوابق دانشجويان مقطع  دكتري عمومي و كارشناسي پيوسته  سال 1396 كه ثبت نام اينترنتي آنها كامل انجام شده است به بايگاني تصويري اضافه كرديد.
سوابق دانشجويان مقطع  دستيار تخصص باليني سال 1396 كه ثبت نام اينترنتي آنها كامل انجام شده است به بايگاني تصويري اضافه كرديد.

سوابق دانشجويان مقطع دكتري تخصصي (Ph.D) ،دكتري تخصصي پژوهشي سال 1396 كه ثبت نام اينترنتي آنها كامل انجام شده است به بايگاني تصويري اضافه كرديد.
سوابق دانشجويان مقطع كارشناسي ناپيوسته  سال 1396 كه ثبت نام اينترنتي آنها كامل انجام شده است به بايگاني تصويري اضافه كرديد.
سوابق دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و MPH سال 1396 كه ثبت نام اينترنتي آنها كامل انجام شده است به بايگاني تصويري اضافه كرديد.
سوابق دانشجويان مقطع فوق تخصص و فلوشيپ سال 1396 كه ثبت نام اينترنتي آنها كامل انجام شده است به بايگاني تصويري اضافه كرديد.