• نام کاربری:

    •  
    • کلمه عبور:

    •  


بسمه تعالي
اطلاعيه افزودن اطلاعات و تصاوير  ورودي هاي 1398
سوابق دانشجويان دوره همسطح كارشناسي ارشد (MPH) ورودي سال 1398 كه ثبت نام اينترنتي آنها كامل انجام شده است به بايگاني تصويري اضافه كرديد.
سوابق دانشجويان مقطع دكتري عمومي و كارشناسي  ورودي سال 1398 كه ثبت نام اينترنتي آنها كامل انجام شده است به بايگاني تصويري اضافه كرديد.
سوابق دانشجويان مقطع دكتري تخصصي Ph.D و كارشناسي ارشد ورودي سال 1398 كه ثبت نام اينترنتي آنها كامل انجام شده است به بايگاني تصويري اضافه كرديد.
سوابق دانشجويان مقطع كارشناسي ناپيوسته  ورودي سال 1398 كه ثبت نام اينترنتي آنها كامل انجام شده است به بايگاني تصويري اضافه كرديد.
سوابق دانشجويان مقطع فوق تخصص و دوره فلوشيپ ورودي سال 1398 كه ثبت نام اينترنتي آنها كامل انجام شده است به بايگاني تصويري اضافه كرديد.
سوابق دانشجويان مقطع تخصص باليني ورودي سال 1398 كه ثبت نام اينترنتي آنها كامل انجام شده است به بايگاني تصويري اضافه كرديد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
اطلاعيه افزودن اطلاعات و تصاوير  ورودي هاي 1397
سوابق دانشجويان مقطع فوق تخصص و دوره فلوشيپ ورودي سال 1397 كه ثبت نام اينترنتي آنها كامل انجام شده است به بايگاني تصويري اضافه كرديد.
سوابق دانشجويان مقطع تخصص باليني ورودي سال 1397 كه ثبت نام اينترنتي آنها كامل انجام شده است به بايگاني تصويري اضافه كرديد.
سوابق دانشجويان مقطع دكتري عمومي و كارشناسي  ورودي سال 1397 كه ثبت نام اينترنتي آنها كامل انجام شده است به بايگاني تصويري اضافه كرديد.
سوابق دانشجويان مقطع كارشناسي ناپيوسته  ورودي سال 1397 كه ثبت نام اينترنتي آنها كامل انجام شده است به بايگاني تصويري اضافه كرديد.
سوابق دانشجويان مقطع دكتري تخصصي Ph.D و كارشناسي ارشد ورودي سال 1397 كه ثبت نام اينترنتي آنها كامل انجام شده است به بايگاني تصويري اضافه كرديد.
سوابق دانشجويان دوره همسطح كارشناسي ارشد (MPH) ورودي سال 1397 كه ثبت نام اينترنتي آنها كامل انجام شده است به بايگاني تصويري اضافه كرديد.

در صورت داشتن هرگونه سئوال يا مشكل فني در سامانه با شماره  زير مهندس زينالي تماس گرفته شود.
شماره فني سامانه: 86702228-88622710